España Barcelona  Publicado: Hace 43 días

Compartir inmueble:

Masia medieval con viñedo en el Penedès

1.500.000 €

Barcelona 5 hectáreas 300.000/ha  

Identificador finca:11030

Descripción

 
     Aquesta masia o castell medieval noble de llinatge catalogat ubicat molt a prop de la capital de comarca Vilafranca del Penedès, està documentada la seva construcció el 1121, i en els segles següents va anar passant per diferents llinatges familiars fins a l’actualitat. Aquesta masia engloba un conjunt d’edificacions com annexes i altres en la mateixa parcel·la que han sigut magatzems, celler i casa de masovers, sempre amb l’activitat vitícola molt arrelada a la zona. També si va construir amb segles posteriors, una capella i cementiri donat que fou una baronia del municipi. La seva construcció arquitectònica quadrada de la masia de tres plantes, encara conserva el caràcter del origen medieval, amb el volum contundent, amb teulada a quatre vessants,  la façana principal, el seu balcó de la primera planta i la galeria de cinc arcades de finestres de la tercera planta. Totes les edificacions necessiten una rehabilitació principalment d’interiors per adequar-les a les normatives d’habitatge.
En el seu interior, la primera planta amb els seus departaments si poden veure les restes de l’antic celler, estables i estances del servei. També   conserva encara la seva escalinata de d’obra molt voluminosa on s’accedeix a la segona planta de l’antic habitatge dels propietaris. Aquesta propietat disposa en total de 4.60ha de terreny agrícola, 2ha de vinyes i 0,25ha d’oliveres. Però cal esmentar que, els interessats en aquesta finca podrien adquirir si fos del seu interès, negociar la compra de més hectàrees de vinyes al seu voltant, donat que el propietari actual disposa de més hectàrees.
El seu accés a la masia és fa per un camí únic on hi ha la porta d’entrada al recinte la masia, amb un jardí planer envoltat d’arbres voluminosos on donen una imatge de tranquil·litat i convida a participar de la natura.
Aquesta masia o castell catalogat, te uns usos de futur que poden ser per habitatge privat, celler de vins, allotjament rural, activitats d’educació al lleure i activitat hotelera amb restauració. 
 
 
 
 
     Esta masía o castillo medieval noble de linaje catalogado y ubicado muy cerca de la capital de comarca Vilafranca del Penedès, está documentada su construcción en 1121, y en los siglos siguientes fue pasando por diferentes linajes familiares hasta la actualidad. Esta masía engloba un conjunto de edificaciones como anexos y otras en la misma parcela que han sido almacenes, bodega y casa de masoveros, siempre con la actividad vitícola muy arraigada en la zona. También se construyó en siglos posteriores, una capilla y cementerio dado que fue una baronía del municipio. Su construcción arquitectónica cuadrada de la masía de tres plantas todavía conserva el carácter del origen medieval, con el volumen contundente, con tejado a cuatro vertientes, la fachada principal, su balcón de la primera planta y la galería de cinco arcadas como ventanas de la tercera planta. Todas las edificaciones necesitan una rehabilitación principalmente de interiores para adecuarlas a las normativas de vivienda.
En su interior, la primera planta con sus departamentos se pueden ver los restos de la antigua bodega, establos y estancias del servicio. También conserva todavía su escalinata de obra muy voluminosa donde se accede a la segunda planta de la antigua vivienda de los propietarios. Esta propiedad dispone en total de 4.60ha de terreno agrícola, 2ha de viñedos y 0,25ha de olivos. Pero cabe mencionar que, los interesados ​​en esta finca podrían adquirir si fuera de su interés, negociar la compra de más hectáreas de viñedos a su alrededor, dado que el propietario actual dispone de más hectáreas.
Su acceso a la masía se hace por un camino único donde se encuentra la puerta de entrada al recinto la masía, con un jardín llano rodeado de árboles voluminosos donde dan una imagen de tranquilidad e invita a participar de la naturaleza.
Esta masía o castillo catalogado, tiene unos usos de futuro que pueden ser vivienda privada, bodega de vinos, alojamiento rural, actividades de educación al ocio y actividad hotelera con restauración.
 
 
 
 
    This noble medieval farmhouse or castle of cataloged lineage located very close to the county capital Vilafranca del Penedès, its construction is documented in 1121, and in the following centuries it passed through different family lineages until the present day. This farmhouse includes a set of buildings such as annexes and others on the same plot that have been warehouses, a cellar and a farmhouse, always with the viticultural activity deeply rooted in the area. It also built in later centuries, a chapel and cemetery given that it was a barony of the municipality. Its square architectural construction of the three-storey farmhouse still retains the character of the medieval origin, with the forceful volume, with four-sided roof, the main facade, its balcony on the first floor and the gallery of five arcades of windows of the third floor. All the buildings need renovation, mainly of interiors, to adapt them to housing regulations.
Inside, the first floor with its departments where you can see the remains of the old cellar, stables and service rooms. It also still retains its very voluminous staircase that leads to the second floor of the owners' old home. This property has a total of 4.60ha of agricultural land, 2ha of vineyards and 0.25ha of olive trees. But it should be mentioned that those interested in this farm could acquire, if it were in their interest, to negotiate the purchase of more hectares of vineyards around it, given that the current owner has more hectares.
Its access to the farmhouse is via a unique path where there is the entrance door to the farmhouse grounds, with a flat garden surrounded by voluminous trees that give an image of tranquility and invite you to participate in nature.
This listed farmhouse or castle has future uses that can be private housing, wine cellar, rural accommodation, leisure education activities and hotel activity with catering.

Características

Tipo de Finca Agrícola secano

Tipo de Operacion Compra

País / Provincia España - Barcelona

Superficie 752 m²

Contactar Propietario

Anunciante - Particular

anunciante

Domènec Ventura

630027415 Consultar

Propiedades similares que te pueden gustar