España Barcelona  Publicado: Hace 52 días

Compartir inmueble:

Finca masia noble, bodega y viñedo en Penedès

5.600.000 €

Barcelona 118 hectáreas 47.458/ha  

Identificador finca:11016

Descripción

     Finca vitícola amb masia rural de llinatge amb bodega per cava, ubicada a l’Alt Penedès amb molt bon accés. Aquesta masia d’estil eclèctic juntament amb el celler, fou construïda al segle XVIII i amb el pas dels segles s’han fet reformes com també construccions annexes on l’ultima reforma de la masia consta el 1950. Però la reforma més significativa la van fer a al celler l’any 1995 amb adequació d’antics annexes i locals per fer tot el cicle del cava, premsat del raïm, vinificació i criança. La seva cabuda d’ampolles per criança en la cava subterrània de 300m2 és d’unes 60.000 ampolles, poden ampliar el seu espai per els seus laterals. La sala d’embotellat i dipòsits te una superfície de 360m2 i la zona visites i cates d’uns 230m2.
 La masia de notables dimensions és troba construïda per diferents volums, de dues plantes més les golfes amb teulada a quatre vessants de teula àrab. En el seu lateral esquerra de la façana hi ha construïda una torre rectangular de tres plantes amb un accés a una coberta plana com a mirador de la finca. També hi han varis annexes construïts en la part dreta de la façana i posterior de la masia, que són magatzems i vestuaris dels treballadors. Donat que els antics propietaris que van construir la masia eren molt creients religiosos, van reconstruir una antiga capella de 80m2 del segle XI que ja existia a la finca, donant així una imatge i convenciment a la seva ètica moral i religiosa.
La mateixa propietat disposa d’una finca al seu voltant amb un total de 118ha, de les que 51ha són de vinya amb un magatzem de 380m2 on si guarda la maquinaria agrícola i 67ha forestals. La marca comercial del cava i estoc d’ampolles són negociables.
La masia i les seves instal·lacions respectant els seus volums, estructures i murs tenen un valor arquitectònic i històric, per tant és contemplaran per les seves rehabilitacions futures, amb els usos contemplats de futur com residencia privada, turisme rural, activitats d’educació al lleure i activitat hotelera amb restauració.  
 
     Finca vitícola con masía rural de linaje con bodega para cava, ubicada en el Alt Penedès con muy buen acceso. Esta masía de estilo ecléctico junto con la bodega, fue construida en el siglo XVIII y con el paso de los siglos se han realizado reformas así como construcciones anexas donde la última reforma de la masía consta en 1950. Pero la reforma más significativa se hizo  en la bodega antigua el 1995 con adecuación de antiguos anexos y locales para realizar todo el ciclo del cava, prensado de la uva, vinificación y crianza. Su cabida de botellas para la crianza en la cava subterránea de 300m2 es de unas 60.000 botellas, pudiendo ampliar su espacio por sus laterales. La sala de embotellado y depósitos tiene una superficie de 360m2 y la zona visitas y catas de unos 230m2.
La masía de notables dimensiones se encuentra construida por diferentes volúmenes, de dos plantas más el desván con tejado a cuatro vertientes de teja árabe. En su lateral izquierdo de la fachada se ha construido una torre rectangular de tres plantas con un acceso a una cubierta plana como mirador de la finca. También existen varios anexos construidos en la parte derecha de la fachada y posterior de la masía, que son almacenes y vestuarios de los trabajadores. Dado que los antiguos propietarios que construyeron la masía eran muy creyentes religiosos, reconstruyeron una antigua capilla de 80m2 del siglo XI que ya existía en la finca, dando así una imagen y convencimiento a su ética moral y religiosa. La marca comercial del cava y el estoc de botelles són negociables.
La misma propiedad dispone de una finca a su alrededor con un total de 118ha, de las que 51ha son de viñedo con un almacén de 380m2 donde se guarda la maquinaria agrícola y 67ha forestales.
La masía y sus instalaciones respetando sus volúmenes, estructuras y muros tienen un valor arquitectónico e histórico, por tanto se contemplarán por sus rehabilitaciones futuras, con los usos contemplados de futuro como residencia privada, turismo rural, actividades de educación al ocio y actividad hotelera con restauración.
 
    Wine farm with traditional rural farmhouse with cellar for cava, located in Alt Penedès with very good access. This eclectic-style farmhouse, together with the cellar, was built in the 18th century and over the centuries reforms have been made as well as annexed buildings where the last reform of the farmhouse dates back to 1950. But the most significant reform was to the winery in 1995 with adaptation of old annexes and premises to carry out the entire cava cycle, grape pressing, vinification and aging. Its bottle capacity for aging in the 300m2 underground cellar is about 60,000 bottles, they can expand its space on its sides. The bottling and storage room has an area of ​​360m2 and the visits and tasting area of ​​around 230m2.
The farmhouse of remarkable dimensions is built in different volumes, with two floors plus the attic with a four-sided roof of Arabic tiles. On the left side of the facade, a three-storey rectangular tower has been built with access to a flat roof as a viewpoint of the property. There are also several annexes built on the right side of the facade and back of the farmhouse, which are warehouses and workers' changing rooms. Given that the former owners who built the farmhouse were very religious believers, they rebuilt an old 80m2 chapel from the 11th century that already existed on the estate, thus giving an image and conviction to their moral and religious ethics.
The same property has a farm around it with a total of 118ha, of which 51ha are vineyards with a 380m2 warehouse where agricultural machinery is kept and 67ha of forestry. The trademark of the cava and bottle stock are negotiable.
The farmhouse and its facilities respecting its volumes, structures and walls have an architectural and historical value, therefore they will be contemplated for their future rehabilitations, with the contemplated future uses such as private residence, rural tourism, educational activities leisure and hotel activity with catering.

Características

Tipo de Finca Agrícola secano

Tipo de Operacion Compra

País / Provincia España - Barcelona

Superficie 3296 m²

Contactar Propietario

Anunciante - Particular

anunciante

Domènec Ventura

630027415 Consultar

Propiedades similares que te pueden gustar